Không? Hệ thống kích hoạt đơn hàng và gửi mà nguồn hoàn toàn tự động dựa vào nội dung đặt hàng của quý khách để gửi Theme. Vì vậy bạn lưu ý chọn kỹ Theme trước khi đặt Theme và thanh toán.