• B1: Chọn mẫu Theme phù hợp.
  • B2: Thanh toán tự động.
  • B3: Tải source code về cài đặt.