Không? Vì quá trình cài demo sẽ xóa hết dữ liệu hiện có trên website của bạn. Theme của chúng tôi chỉ phù hợp làm website mới hoàn toàn.