• Các plugin miễn phí kèm theo theme thì update được
  • Plugin trả phí (nếu có) không update được. Quý khách cần update phải mua thêm bản quyền của nhà sản xuất plugin ( Tuy nhiên có thể update bằng hình  thức thủ công )
  • Quý khách cần update theme cần phải mua thêm bản quyền theme của nhà sản xuất. ( Tuy nhiên có thể update bằng hình  thức thủ công )