Bạn hoàn toàn có thể cài và sử dụng trên nhiều website và không có giới hạn về thời gian sử dụng.