Hướng dẫn đăng bài viết lên website WordPress

Sau đây là các bước để thêm 1 bài viết vào website WordPress

Bước 1: Để tạo 1 bài viết bạn chọn vào Bài viết -> Thêm bài viết

Chọn Bài viết -> Thêm bài viết

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết cho bài viết

Các thông tin được đánh số cần thiết cho 1 bài viết

Các thông tin bao gồm:

  • Phần 1: Thêm tiêu đề của bài viết
  • Phần 2: Thêm nội dung bài viết và có thể thêm các ảnh bằng nút Thêm Media

Chọn nút Thêm Media để thêm ảnh vào phần nội dung bài viết

  • Phần 3: Chọn ảnh đại diện bài viết 

Popup khi nhấn vào Đặt ảnh đại diện

Tải file ảnh từ thiết bị lên website Wordpress

  • Phần 4: Chọn chuyên mục cho bài viết (Hướng dẫn tạo chuyên mục tại đây)
  • Phần 5: Thêm các thẻ nổi bật vào bài viết
  • Phần 6: Sau khi đã thêm các nội dung bạn có thể chọn trạng thái đăng là Bản nháp hoặc Công khai -> Đăng.

Và đó là các bước cơ bản để 1 thêm bài viết vào website WordPress. Chúc bạn thành công nhé!